Impres­sum

Anbie­ter und Ver­ant­wort­li­cher für den Inhalt:
GFBM – gemein­nüt­zi­ge Gesell­schaft für berufs­bil­den­de Maß­nah­men mbH
Joa­chimstha­ler Str. 17
10719 Berlin
E‑Mail: info@​gfbm.​de

Geschäfts­füh­rung
S. Strat­mann-Strohm
S. Gmirek

Amts­ge­richt Char­lot­ten­burg — HRB 143478 B

Gestal­tung
Pau Domingo
GFBM gGmbH

Tech­ni­sche Umsetzung
Frank Mey­er

Kontakt

Infobüro
T 030 755 144 000